Clinical, endocrinological, and molecular characterization of Kallmann syndrome and normosmic idiopathic hypogonadotropic hypogonadism: a single center experience
Sun-Jeong Shin, Yeonah Sul, Ja Hye Kim, Ja Hyang Cho, Gu-Hwan Kim, Jae Hyun Kim, Jin-Ho Choi, Han-Wook Yoo
Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2015;20(1):27-33.   Published online 2015 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.6065/apem.2015.20.1.27
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Biology of human melanocyte development, Piebaldism, and Waardenburg syndrome
Mohammed D. Saleem
Pediatric Dermatology.2019; 36(1): 72.     CrossRef
Anosmia in an Adolescent
Bahir H. Chamseddin, Eric E. Berg, Gopi Shah, Ron B. Mitchell
Ear, Nose & Throat Journal.2019; 98(3): 129.     CrossRef
Replacement of Male Mini-Puberty
Dimitrios T Papadimitriou, Dionysios Chrysis, Georgia Nyktari, George Zoupanos, Eleni Liakou, Anastasios Papadimitriou, George Mastorakos
Journal of the Endocrine Society.2019; 3(7): 1275.     CrossRef
Genotypic and phenotypic spectra of FGFR1, FGF8, and FGF17 mutations in a Chinese cohort with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism
Meichao Men, Jiayu Wu, Yaguang Zhao, Xiaoliang Xing, Fang Jiang, Ruizhi Zheng, Jia-Da Li
Fertility and Sterility.2019;[Epub]     CrossRef
Retro- and orthonasal olfactory function in relation to olfactory bulb volume in patients with hypogonadotrophic hypogonadism
Murat Salihoglu, Onuralp Kurt, Seyid Ahmet Ay, Kamil Baskoy, Aytug Altundag, Muzaffer Saglam, Ferhat Deniz, Hakan Tekeli, Arif Yonem, Thomas Hummel
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology.2018; 84(5): 630.     CrossRef
Characteristics of a nationwide cohort of patients presenting with isolated hypogonadotropic hypogonadism (IHH)
Marco Bonomi, Valeria Vezzoli, Csilla Krausz, Fabiana Guizzardi, Silvia Vezzani, Manuela Simoni, Ivan Bassi, Paolo Duminuco, Natascia Di Iorgi, Claudia Giavoli, Alessandro Pizzocaro, Gianni Russo, Mirella Moro, Letizia Fatti, Alberto Ferlin, Laura Mazzant
European Journal of Endocrinology.2018; 178(1): 23.     CrossRef
GENETICS IN ENDOCRINOLOGY: Genetic counseling for congenital hypogonadotropic hypogonadism and Kallmann syndrome: new challenges in the era of oligogenism and next-generation sequencing
Luigi Maione, Andrew A Dwyer, Bruno Francou, Anne Guiochon-Mantel, Nadine Binart, Jérôme Bouligand, Jacques Young
European Journal of Endocrinology.2018; : R55.     CrossRef
Pediatric anosmia: A case series
Leah J. Hauser, Emily L. Jensen, David M. Mirsky, Kenny H. Chan
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2018; 110: 135.     CrossRef
Analysis of genetic and clinical characteristics of a Chinese Kallmann syndrome cohort with ANOS1 mutations
Min Nie, Hongli Xu, Rongrong Chen, Jiangfeng Mao, Xi Wang, Shuyu Xiong, Junjie Zheng, Bingqing Yu, Mingxuan Cui, Wanlu Ma, Qibin Huang, Hongbing Zhang, Xueyan Wu
European Journal of Endocrinology.2017; 177(4): 389.     CrossRef
Diagnostic Application of Targeted Next-Generation Sequencing of 80 Genes Associated with Disorders of Sexual Development
Yanjie Fan, Xia Zhang, Lili Wang, Ruifang Wang, Zhuo Huang, Yu Sun, Ruen Yao, Xiaodong Huang, Jun Ye, Lianshu Han, Wenjuan Qiu, Huiwen Zhang, Lili Liang, Xuefan Gu, Yongguo Yu
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Arachnoid cyst: a further anomaly associated with Kallmann syndrome?
Volkan Etus, Hakan Karabagli
Child's Nervous System.2016; 32(9): 1615.     CrossRef
Management of delayed puberty in boys
Ibrahim A. Abdel-Hamid
Human Andrology.2016; 6(2): 38.     CrossRef
Arachnoid cyst: a further anomaly associated with Kallmann syndrome?
Luca Massimi, Alessandro Izzo, Giovanna Paternoster, Paolo Frassanito, Concezio Di Rocco
Child's Nervous System.2016; 32(9): 1607.     CrossRef
A male patient with Kallmann syndrome and accessory breasts
Wanjun Xia, Jingliang Cheng, Huixia Zhang, Yantao Lu
Radiology of Infectious Diseases.2015; 2(3): 141.     CrossRef